top of page

Warunki transportu

Drogi Kliencie,

 

jeśli zlecasz naszej firmie wykonanie usług transportowych, prosimy byś uprzednio zapoznał się z poniższymi warunkami realizacji przez nas zlecenia. W naszej firmie wierzymy, że jasne zasady tworzą przyjaciół, dlatego jeśli nie wyrażasz zgody na poniższe warunki, poinformuj nas o tym zanim przyjmiemy twoje zlecenie do realizacji. Przekazanie nam zlecenia będzie dla nas równoznaczne z wyrażeniem przez ciebie zgody na poniższe warunki.

Ogólne Warunki Transportu

[dla usług świadczonych przez firmy z grupy TMD]

 1. Niniejsze ogólne warunki transportu („OWT”) mają zastosowanie w sytuacji, gdy Klient zleca nam:  (TMD Arkadiusz Dąbrowski NIP: PL8221925663, TMD Dąbrowski Pharma Transport S.K.A. NIP: PL 5322099018, TMD Logistics Sp. Z o.o. NIP: PL5110289702) wykonanie usług transportowych i innych czynności związanych z przewozem, magazynowaniem, przeładunkiem, organizacją obsługi celnej.

 2. Złożona przez nas oferta obejmuje tylko czynności, które zostały w niej wymienione i zachowuje ważność w określonym w niej terminie. Nie odpowiadamy za czynności, które nie zostały nam zlecone.

 3. W przypadku braku określonego terminu obowiązywania oferty, jej ważność obowiązuje jedynie do czasu potrzebnego, aby niezwłocznie ją potwierdzić, natomiast usługa będzie realizowana w uzgodnionym terminie.

 4. Oferta i stawki określonych usług odnoszą się wyłącznie do: towarów zawartych w zleceniu, destynacji wskazanych w zleceniu oraz zostały opracowane przy założeniu o niezakłóconym trybie realizacji zlecenia.

 5. W przypadku, gdy Klient dokona zmiany wskazanego w zleceniu miejsca załadunku, rozładunku, doładunku lub innych warunków zlecenia, która to zmiana spowoduje wydłużenie trasy lub konieczność przejazdu przez obszaru o ograniczonym lub reglamentowanym ruchu, uprawnieni będziemy do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami, jakie poniesiemy (za dodatkowe kilometry lub dodatkowe godziny pracy kierowcy).

 6. Dołożymy wszelkich starań by przesłana przez nas oferta pozostała niezmienna, jednak w przypadku zaistnienia nagłych  przyczyn zewnętrznych zastrzegamy prawo do zmiany warunków oferty.

 7. Nasza oferta cenowa obejmuje wszystkie koszty z wyjątkiem kosztów postoju, które Klient zobowiązuje się pokryć odrębnie. Za stały koszt postoju przyjmujemy kwotę netto 300 EUR za każda rozpoczętą dobę. Wynagrodzenie za postój naliczamy począwszy od 5-tej godziny postoju (liczonej od wskazanej w zleceniu godziny załadunku/ rozładunku/ doładunku).

 8. Anulowanie przekazanego nam zlecenia po 24 godzinach od przyjęcia go przez nas uprawnia nas do naliczenia Klientowi kary umownej w wysokości 100 % stawki frachtu. Wskazaną karę umowną możemy zastosować również w przypadku podania nam przez Klienta parametrów pojazdu, którego użycie okaże się niemożliwe z uwagi na właściwości ładunku (prosimy o uwzględnienie przy przekazywaniu nam zleceń elementów konstrukcyjnych części ładownej pojazdu w tym agregatu chłodzącego). Drogi Kliencie, prosimy o szczególne zrozumienie tego warunku, bowiem jeśli anulujesz zlecenie ponosimy z tego tytułu stratę- nasz kierowca jest często już w drodze lub przybył na miejsce, a ponadto przyjmując twoje zlecenie „blokujemy” sobie możliwość realizacji innych zleceń przy użyciu danego pojazdu, w związku z czym nie tylko ponosimy realne koszty anulowania zlecenia, ale również tracimy korzyści, jakie byśmy uzyskali wykonując w tym czasie inne zlecenie.

 9. Umowa między nami a Klientem będzie uznana za zawartą  z chwilą ustalenia pomiędzy stronami wszystkich istotnych warunków tj. rodzaju pojazdu, rodzaju i parametrów ładunku, czasu i miejsca załadunku i rozładunku oraz kwoty wynagrodzenia. Jeśli Klient prześle późniejsze pisemne potwierdzenie zawarcia umowy zawierające postanowienia odbiegające od w/w ustaleń lub zawierające inne ustalenia niż objęte negocjacjami, zapisy takie nie będą dla nas wiążące.

 10. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za dodatkowe instrukcje udzielane osobom realizującym zlecenie w trakcie trasy ani na miejscu załadunku czy rozładunku.

 11. W zleceniu muszą zostać zawarte wszelkie konieczne informacje o przesyłce oraz jej właściwościach, liczbie i ciężarze każdego z opakowań, ich wymiary, kubaturę i rodzaj, oraz wszelkie inne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. Dodatkowo konieczne jest udzielenie informacji czy przesyłka jest towarem niebezpiecznym wymagającym norm przewozu ADR, oraz temperatury kontrolowanej i w jakim zakresie. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku braku zgłoszenia informacji o przewożonym towarze niebezpiecznym lub o wysokiej wartości.

 12. Klient ma obowiązek podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym wszelkich informacji o przesyłce, opakowaniu oraz o dokumentach, które przesyłce towarzyszą. Niezastosowanie się przez Klienta do powyższego będzie skutkowało koniecznością naprawienia szkody jaką poniesiemy w związku z tym.

 13. W sytuacji, gdy zlecenie przewozu dotyczy towarów niebezpiecznych Klient ma obowiązek podać dokładnie co jest przedmiotem przewozu oraz jakie niebezpieczeństwa przewożonego towaru dotyczą, jakie należy zastosować środki ostrożności, oraz wszelkie informacje potrzebne do realizacji zlecenia w sposób prawidłowy i zgodny z normami, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na obszarze Unii Europejskiej.

 14. W przypadku konieczności podjęcia decyzji i działań w związku z realizacją zlecenia, jako pierwsze pod uwagę bierzemy bezpieczeństwo kierowcy i innych osób, a następnie bezpieczeństwo przesyłki i pojazdu. Wszelkie działania podejmowane są na rachunek Klienta.

 15. Brak informacji dotyczących realizacji zlecenia (w tym brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem) takich jak rodzaj towaru, terminy, specyfikacja uprawnia nas do podjęcia samodzielnej decyzji odnośnie realizacji transportu, zachowując zasadę dbania o bezpieczeństwo towaru, personelu i środków transportu. Koszty poniesione w związku z koniecznością podjęcia takich działań pokrywa Klient.

 16. Odbierając przesyłkę, o ile to możliwe, sprawdzamy jej stan pod względem ilościowym (ilości opakowań, palet, pudeł, kontenerów, a nie jednostek towaru), zgodności z dokumentami towarzyszącymi oraz pod względem zewnętrznych widocznych uszkodzeń. Stwierdzenie uszkodzenia, braku lub jakiejkolwiek innej niezgodności towaru zgłosimy niezwłocznie Klientowi.

 17. Jakość i stan towaru nie jest przez nas sprawdzany, nie przyjmujemy zatem odpowiedzialności za faktyczną zawartość opakowań i wagę rzeczywistą towaru.

 18. Terminy odbioru i dostarczenia zawarte w zleceniu mogą zostać niezachowane w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od nas, które uniemożliwią zachowanie terminów zawartych w zleceniu.

 19. Ubezpieczenie przesyłki stosowane jest wyłącznie na wyraźną pisemną prośbę Klienta. Podanie w zleceniu wartości towaru lub specjalnego interesu w dostawie nie jest uważane za zgłoszenie chęci ubezpieczenia, jak również nie wywołuje skutków z art. 24 i 27 Konwencji CMR bez naszej wyraźnej zgody, o której mowa w pkt. 20.

 20. Umieszczenie wartości towaru na liście przewozowym (art. 24 Konwencji CMR) lub w zleceniu, jak również deklaracji kwoty specjalnego interesu w dostawie (art. 27 Konwencji CMR) wymaga bezwzględnie naszej wyraźnej zgody (potwierdzenie pisemnie lub e-mailem), ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla nas jako przewoźnika oraz zawarcia dodatkowej umowy ubezpieczenia OC przewoźnika drogowego w celu zabezpieczenia przewozu. Wpisanie wartości towaru na liści przewozowym lub zleceniu, jak również deklaracji kwoty specjalnego interesu w dostawie bez nasz zgody nie wywoływało dla nas skutków prawnych.  

 21. Nie bierzemy odpowiedzialności za dokumenty towarzyszące przesyłce z wyjątkiem dokumentu transportowego CMR.

 22. Dołożymy wszelkich starań, by przekazać dokumenty transportowe (CMR) i inne przekazane nam z przesyłka w terminie oczekiwanym przez Klienta. W przypadku opóźnienia w przekazaniu dokumentów przyjmiemy odpowiedzialność z tego tytułu wyłącznie w przypadku wykazania przez Klienta rzeczywistej szkody i jej wysokości.

 23. Dołożymy wszelkich starań by wykonać instrukcję Klienta w zakresie potwierdzenia czynności załadunku, rozładunku itp. w dedykowanym systemie informatycznym, jednak nie jesteśmy administratorem ani regularnym użytkownikiem systemu Klienta, nie mamy wpływu na prawidłowość jego działania, jak również z uwagi na wielość rozwiązań informatycznych istniejących na rynku nie szkolimy naszego personelu z obsługi obcych systemów. W związku z tym nie wyrażamy zgody na obciążanie nas karami umownymi w związku z poleceniem nam dokonywania potwierdzeń w systemach zewnętrznych.

 24. Klient nie może wymagać od nas umieszczania na dokumentach przewozowych informacji niezgodnych ze stanem faktycznym, gdyż naraża nas to na negatywne konsekwencje prawne. Wszelkie kary umowne zastrzeżone przez Klienta za nasze działania odpowiadające prawu są nieważne.

 25. Jeśli niniejszej OWT różnią się od przekazanych nam na druku Klienta warunków zlecenia, w razie rozbieżności pierwszeństwo będą miały OWT. Drogi Kliencie, jeśli nie wyrażasz zgody na ten zapis nie zlecaj nam transportu lub ustal z nami wcześniej jednoznacznie interesujące cię warunki. Przesłanie nam twoich własnych warunków zlecenia nie jest jeszcze jednoznaczne z ich milczącym przyjęciem przez nas.

 26. Jeśli Klient w swoich warunkach zlecenia zastrzega kary umowne, będą one dla nas wiążące jedynie w przypadku ich zgodności z przepisami prawa krajowego oraz konwencji CMR.

 27. Z uwagi na fakt, iż działamy na rynku usług transportowych od lat wszelkie zastrzeżenia dotyczące kar umownych z tytułu zakazu konkurencji nie będą nas wiązały w przypadku, gdy przed przyjęciem do realizacji zlecenia Klienta współpracowaliśmy już z jego kontrahentem, gdy dane kontrahenta posiadamy z innych źródeł niż od Klienta oraz w przypadku braku ekwiwalentności świadczeń. Drogi Kliencie, jeśli zależy ci na zapisach dotyczących zakazu konkurencji ustal z nami wcześniej jednoznacznie interesujące cię warunki, bowiem nie będą nas wiązały warunki o zbyt ogólnym przedmiocie, podmiocie, długoterminowe, nieekwiwalentne, niezgodnez zasadami współżycia społecznego, uniemożliwiające nam prowadzenie działalności gospodarczej czy zastrzegające wygórowane kary umowne.

 28. Obowiązki dotyczące wymiany paletowej realizujemy jedynie po uprzednim ustaleniu ich szczegółowych zasad. Nie wyrażamy zgody na zapisy warunków zlecenia obciążające nas karami umownymi w związku z wymianą paletową.

 29. W przypadku sporu związanego z realizacją zlecenia właściwe będzie prawo polskie.

bottom of page