Warunki transportu

Poniższe zapisy dotyczą warunków korzystania z usług transportowych firmy TMD Arkadiusz Dąbrowski

 1. Ogólne warunki transportu mają zastosowanie między Zleceniobiorcą, jakim jest firma TMD Arkadiusz Dąbrowski, a jego Zleceniodawcą, do usług i czynności związanych z przewozem, magazynowaniem, przeładunkiem, organizacją obsługi celnej.

 2. Złożona przez firmę TMD Arkadiusz Dąbrowski oferta obejmuje tylko czynności, które zostały w niej wymienione i zachowuje ważność w określonym w niej terminie.

 3. Oferta i stawki określonych usług odnoszą się wyłącznie do towarów zawartych w zleceniu, oraz przyjmują założenie o niezakłóconym trybie realizacji zlecenia. W przypadku braku określonego terminu obowiązywania oferty, jej ważność obowiązuje jedynie do czasu potrzebnego aby niezwłocznie ją potwierdzić, natomiast usługa będzie realizowana w uzgodnionym terminie.

 4. Zleceniobiorca ma prawo do zmiany oferty z powodu zaistnienia przyczyn zewnętrznych.

 5. Oferta zawiera wszystkie koszty z wyjątkiem kosztów postoju, które zleceniodawca zobowiązuje się pokryć w wysokości w jakiej zostały poniesione.

 6. Za stały koszt postoju przyjmuje się kwotę 300euro/24h, liczone za każda rozpoczęta dobę.

 7. Anulowanie zlecenia po 24 godzinach od zawarcia umowy skutkuje obciążeniem zleceniodawcy karą umowną w wysokości 100% stawki frachtu.

 8. Firma TMD Arkadiusz Dąbrowski wykonuje zlecenie za ustalone wynagrodzenie na podstawie dostarczonego w formie pisemnej zlecenia. Umowę uważa się za zawartą z chwilą ustalenia pomiędzy stronami wszystkich istotnych warunków.

 9. Zleceniobiorca nie przyjmuje odpowiedzialności za dodatkowe instrukcje udzielane stronom realizującym zlecenie.

 10. W zleceniu muszą zostać zawarte wszelkie konieczne informacje o przesyłce oraz jej właściwościach, liczbę i ciężar każdego z opakowań, ich wymiary, kubaturę i rodzaj, oraz wszelkie inne informacje potrzebne do prawidłowego wykonania zlecenia. Dodatkowo konieczne jest udzielenie informacji czy przesyłka jest towarem niebezpiecznym wymagającym norm przewozu ADR, oraz temperatury kontrolowanej i w jakim zakresie. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku zgłoszenia informacji o przewożonym towarze niebezpiecznym lub o wysokiej wartości.

 11. Zleceniodawca ma obowiązek podania kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym wszelkich informacji o przesyłce, opakowaniu, oraz o dokumentach, które przesyłce towarzyszą. Niezastosowanie się do powyższego będzie skutkowało poniesieniem konsekwencji równoznacznych poniesionej w wyniku błędnych informacji szkody.

 12. W sytuacji gdy zlecenie przewozu dotyczy towarów niebezpiecznych Zleceniodawca ma obowiązek podać dokładnie co jest przedmiotem przewozu oraz jakie niebezpieczeństwa przewożonego towaru dotyczą, jakie należy zastosować środki ostrożności, oraz wszelkie informacje potrzebne do realizacji zlecenia w sposób prawidłowy i zgodny z normami, zasadami bezpieczeństwa przyjętymi przez Unię Europejską.

 13. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać przyjęte zlecenie z należytą starannością, zgodnie z ustaleniami w nim zawartymi.

 14. W przypadku zaistnienia konieczności podjęcia decyzji i działań w związku z realizacja zlecenia, Zleceniobiorca jako pierwsze pod uwagę bierze bezpieczeństwo przesyłki. Wszelkie działania podejmowane są na rachunek Zleceniodawcy.

 15. Brak informacji dotyczących realizacji zlecenia takich jak rodzaj towaru, terminy, specyfikacja uprawnia Zleceniobiorcę do podjęcia samodzielnej decyzji odnośnie realizacji transportu, zachowując zasadę dbania o bezpieczeństwo towaru, personelu i środków transportu. Koszty poniesione w związku z koniecznością podjęcia działań pokrywa Zleceniodawca.

 16. Odbierając przesyłkę Zleceniobiorca, o ile to możliwe, sprawdza jej stan pod względem ilościowym, zgodności z dokumentami towarzyszącymi, oraz pod względem zewnętrznych widocznych uszkodzeń.

 17. Stwierdzenie uszkodzenia, braku lub jakiejkolwiek innej niezgodności towaru zostaje niezwłocznie zgłoszone Zleceniodawcy.

 18. Jakość i stan towaru nie jest sprawdzany, nie przyjmujemy odpowiedzialności za faktyczną zawartość opakowań i wagę rzeczywistą towaru.

 19. Terminy odbioru i dostarczenia zawarte w zleceniu mogą zostać niezachowane w przypadku zaistnienia przyczyn niezależnych od Zleceniobiorcy, które uniemożliwią zachowanie terminów zawartych w tymże zleceniu.

 20. Ubezpieczenie przesyłki stosowane jest wyłącznie na wyraźną pisemną prośbę Zleceniodawcy. Podanie w zleceniu wartości towaru nie jest uważane za zgłoszenie chęci ubezpieczenia.

 21. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za dokumenty towarzyszące przesyłce z wyjątkiem dokumentu transportowego CMR.

 22. Do wszystkich wykonywanych przez naszą firmę transportów obowiązują przepisy konwencji CMR.