top of page

Polityka prywatności firmy
TMD Arkadiusz Dąbrowski

Szanowni Państwo,

Wraz z dniem 25 maja 2018 r. zmieniły się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych Osobowych. Obowiązywać zaczęło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych I w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO). Dlatego kierujmy do Państwa niniejszą informację mającą na celu poinformowanie o tym jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach Przetwarzania Państwa danych osobowych jest TMD Arkadiusz Dąbrowski z siedzibą w Duchnowie, adres: Góry Warszawskie 41, 05-462 Wiązowna. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usługi.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem email transport @ t-m-d.eu,  telefonicznie: +48 22 713 87 87 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem (co jest zgodne z art. 6 ust 1 lit b RODO), w tym do:

 • realizacji zleconego przewozu towarów (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b RODO);

 • rozpatrywania skarg i reklamacji wynikających z realizacji zleconego przewozu (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 pkt. b i c RODO);

 • dochodzenia roszczeń związanych z umową (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prawo do dochodzenia roszczeń;

 • spełnienia zobowiązań prawnych. w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

Nadto, Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych tj. promowania naszych usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli w tym celu korzystamy ze środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w związku z usługami świadczonymi przez administratora na rzecz Państwa, w tym w szczególności:

 • usługodawcom/podwykonawcom odpowiedzialnym za transport towarów;

 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.);

 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT) oraz świadczącym usługi za zakresu księgowości, podatków lub innych usług doradczych;

Państwa dane co do zasady nie przekazujemy do państw trzecich, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy. Mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane klienta niezbędne do realizacji umowy zawartej z administratorem mogą zostać przekazane do państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich warunkowana jest wykonaniem umowy przewozu towarów.

Czas przechowywania Państwa danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi), a także po jej zakończeniu:

 • dane zawarte na umowach – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);

 • w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, wystawienia faktur, itd.;

 • dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

 • dane dla celów marketingowych:

–   w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody — do czasu jej wycofania;

–   w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu    administratora — do wniesienia sprzeciwu;


Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO/GDPR).

Gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, Posiadają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo w sytuacji gdy stwierdzą Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu przetwarzania ani profilowaniu.

bottom of page