top of page

Postępowanie w przypadku powstania szkody komunikacyjnej

Zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, oraz ogólnie przyjętymi normami społecznymi do podstawowych obowiązków osoby uczestniczącej w wypadku należą:

01

zapewnienie pomocy medycznej osobom poszkodowanym (pierwsza pomoc, wezwanie karetki pogotowia)

02

niezwłoczne zawiadomienie Policji, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub gdy zachodzi przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo (nie ma obowiązku wzywania Policji w przypadku szkód, w których nie ma osób rannych)

03

jeżeli w wypadku są zabici lub ranni, niepodejmowanie czynności utrudniających ustalenie przebiegu wypadku (do których zalicza się np. przestawianie pojazdów);

04

podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku

05

zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody

06

zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych

07

udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia informacji pozwalających na personalną identyfikację uczestników wypadku oraz ustalenie przez zakład ubezpieczeń sprawcy szkody

Po wykonaniu powyższych czynności należy postępować według poniższego schematu:

bottom of page